2012 - GAC - akrobatická a plachtařská škola Miloše Ramerta

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

2012

sportovní úspěchy
 
 
 
 
 

Fotka ze závěru Mistrovství světa akrobacie 2012 na kluzácích v Dubnici nad Váhom, kde jsem vedl moudré řeči s velitelem legendární akrobatické skupiny Očovskí bačovia Ĺubom Tomašovičem. Domluvili jme naše společné vystoupení na letošním CIAFu v Hradci Králové, kde Bačovia létali na zapůjčených dvou kluzácích L-23 od GACu (a dalších 2 vlastních ) a hned na jejich vystoupení navazovala akrobacie Miloše ramerta na Lo-100. Komentář k Airshow CIAF 2012 bude u fotek z akce.  ...Miloš Ramert...1)
Prvním záznamem vítìzství pro leto
šní sezonu, který se sice týká loòského roku, je 1.místo Ondry Dupala v èeské CPS 2011. K pøedání ocenìní a putovního poháru vítìzi Celostátní plachtaøské soutìže za rok 2011 ale došlo vzhledem k dobì zpracovávání výsledkù až letos. Pøi pøíležitosti slavnostního ukonèení letošního Mistrovství ÈR v plachtìní, které se létalo na Slovensku v Partizánském, musel vítìz CPS-INT (to je s výkony nejen na území ÈR) z  roku 2010 Tomáš Suchánek poslat do klubovny GACu na letišti v Benešovì pro putovní pohár pro vítìze jen proto, aby ho pøedal vítìzi CPS-CZE za rok 2011 Ondrovi Dupalovi a pohár pak zas doputoval na své èestné místo v klubovnì GACu. Proto jde také o pohár "putovní" ! Tak monumentální pohár není zrovna moc šikovný na stálé pøevážení a proto mu naši letci Tomáš Suchánek i Ondra Dupal v posledním období umožòují nerušený pobyt na naší klubovnì. Vždyť na štítcích se jmény vítìzù je na podstavci poháru uveden Tomáš Suchánek za roky 1999, 2000,2003, 2005 a Ondra Dupal za roky 2007, 2009 a 2011. Vygravírované štítky mají jen vítìzové CPSKy s výkony na území ÈR. Vítìzové mezinárodní verze by se na podstavec poháru již nevešli, proto tam napøíklad chybí tomáš Suchánek za CPS-INT v roce 2010. Ostatnì jaké velké pøedávání, vždy v roce 2011 obsadil v CPS-CZE po 1. Ondrovi 2.místo zase Tomáš. Dalšími velmi kvalitními umístìními našich plachtaøù za rok 2011 je 6.místo Roberta Šímy a 15.místo Marka Švancary. Více na www.cpska.cz.

2)
Velmi dùle
žitým závodem našich plachtaøù bylo letošní Plachtaøské mistrovství ÈR v Partizánskem 27.5 - 8.6.2012. Hned po poslední discíplinì se telefonicky hlásil Tomáš Suchánek se strohým, ale potìšitelným hlášením : " ÚKOL SPLNÌN ! " S Ondrou Dupalem si to oproti CPSce prohodili a ve tøídì Kombi Open zvítìzil Tomáš a Ondra pøivezl ze slovenska støíbrnou medaili. Srdnatì závodili i další naši bojovníci, další excelentní výsledky se již ale nepodaøily.Ve tøídì Kombi Open obsadil Robert Šíma 15. a Standa Poslušný 16. místo z dvaceti soutìžících. Osamocenì bojoval v nejsilnìji obsazené klubové tøídì Marek Švancara se svým Cirroušem a za kvalitní 10.místo z 36ti soutìžících lze jen poblahopøát.

3)
Mezi plachtaøské soutì
že lze jistì zaøadit i 2.roèník retro soutìže na historických strojích - Celostátní plachtaøské závody Šohajù na Rané u Loun, které probíhaly za tropických veder od 30.6. do 7.7. Družstvo GACu, støídající se na bílém Šohaji LG-125, OK-1968 ve složení Vašek Kysilka a Míra Major nezklamalo. Naši letci zaujali umìleckým pøednesem písní a tvorbou kulturního programu po veèerech a samozøejmì také létáním, kdy stateènì, ve čtvrté ze tøí, zatím osamocených soutìžních motorových akrobatù našeho klubu v kategorii Sportsman se letos soutìží zúèastòuje jen Mirek Èerný. Míra Dostál a Honza Štind byli okamžitì po ukonèení vysokoškolských studií polapeni v zamìstnání nutností vydìlávat, anóbrž výcviky motorové akrobacie zadarmo nebyly. Protože již od zaèátku sezóny jsou odstavené obì akrobatické Z-142 Aeroklubu ÈR a èekají na motory po generálkách, které mají z LOMu hrozné zpoždìní, musel se M.Èerný pøeškolit v LAC Karlovy Vary na Z-526F, aby mìl na èem akrobatit. Pøivyknutí na odlišný typ šlo pozvolna, ale Mirek ho zvládl výbornì ! Na Mosteckém poháru 4. - 5.5. obsadil Mirek Èerný v kategorii Sportsman na Zlinu Z-526F OK-LAC 3.místo z 8mi soutìžících. Na Karlovarském poháru, létaném na letišti v Toužimi 24.-27.5. obsadil 4.místo z 10ti soutìžících a koneènì z Mistrovství ÈR v akrobacii motorových letounù 11.7-15.7. na Hosínì pøivezl støíbrnou medaili. Jen tak dál a lépe ! V záøí budeme vìdìt, jak zúroèili nebo promrhali tréninkové úsilí naši bezmotoroví akrobaté. Nejdøív budou létat 30. a 31.7. na Mistrovství ÈR a SR mezinárodních kategorií Advanced a Unlimited ve Slovenské Dubnici nad Váhom a od 9.8. do 18.8. bude v obou kategoriích probíhat v dubnici Mistrovství svìta v akrobacii na kluzácích. Národní kategorie Sportsman a Intermediate budou mít Mistrovství ÈR 30.8. - 1.9. na letišti Aeroklubu Kolín ( nad Labem ). Soubìžnì bude probíhat i soutìž v zaèáteènické kategorii Basic, která ovšem není vyhlášená jako mistrovství. A v Kolínì v nedìli 2.9. zkusí "hluchonìmí" akrobaté freestyle soutìž, hodnocenou pouze diváky - rozhodèí nebudou potøeba, ti mohou také soutìžit. Úèast na dalších, neplánovaných soutìžních kláních, zkusíme našim letcùm "pochválit" až poté, co se nìco vylíhne.   ...Miloš Ramert...                                                        

                                                                                                                                                                    


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky